Πρωτεύουσες καρτέλες

Η αποστολή του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Ρόλος του είναι να εκπροσωπεί τα παιδιά και το συμφέρον τους σε όλα τα επίπεδα.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού