Αρμόδια Κρατικά Όργανα που μεριμνούν για την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στις διάφορες επαρχίες.

Επαρχιακές Διοικήσεις