Αποστολή του Ινστιτούτου είναι η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και η διευκόλυνσή της προσπάθειάς τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο