Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για θεματα εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής, της αναζωογόνησης της αγροτικής οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.

Τμήμα Γεωργίας