Αποστολή του Τμήματος είναι η προώθηση της κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες.

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες