Αρμόδιο για την προστασία και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος