Οργανισμοί

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας, όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό σε κλάδου

0 datasets

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του

19 datasets

Κέντρο Παραγωγικότητας

Στόχος του Κέντρου είναι να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τ

1 datasets

Κρατικό Αρχείο

Το Κρατικό Αρχείο λειτουργεί από το 1978 με αποστολή τη διασφάλιση της διατήρησης των δημόσιων αρχείων.

2 datasets

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Αποστολή ο περιορισμός και η εξάλειψη των ζωικών ασθενειών και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του ελέγχου όλων των τροφίμων ζωικής προέλευσης

9 datasets

Νομική Υπηρεσία

Ανεξάρτητη υπηρεσία με προϊστάμενο τον Γενικό Εισαγγελέα, βοηθούμενο από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.

0 datasets

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Αποστολή τους η προαγωγή της στοματικής υγείας όλων των πολιτών και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

5 datasets

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Αποστολή του Ινστιτούτου είναι η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και η διευκόλυνσή της προσπάθειάς τους για επαγγελματική και πρ

0 datasets

Πολιτική Άμυνα

Αποστολή της Δύναμης είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών, για την ευημερία των πολιτών ή εκτεταμένες καταστροφ

3 datasets