Οργανισμοί

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Αποστολή του Τμήματος είναι η ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου, με βασικό άξονα την αειφορία και σημείο αναφοράς τον ά

4 datasets

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας

10 datasets

Τμήμα Τελωνείων

Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων από άλλα κράτη προς την Κύπρο και αντίστροφα και την επιβολή και είσπραξη εισαγωγικών δασμώ

12 datasets

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Αποστολή του Τμήματος είναι ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η διαχείριση και η συντήρηση εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικο

0 datasets

Υγειονομικές Υπηρεσίες

Αποστολή τους η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων υγιεινής σε ένα ευρύ φάσμα του τομέα της Δημόσιας Υγείας.

0 datasets

Υπηρεσία Ασύλου

Αρμόδια Υπηρεσία για την πρωτοβάθμια εξέταση των αιτημάτων για διεθνή προστασία, συντονισμό και εποπτεία της διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων

20 datasets

Υπηρεσία Αφερεγγυότητας

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η αποτελεσματική, απρόσκοπτη και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών που απορρέουν από τα Νομοθετήματα που απαρτίζουν το

6 datasets

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Το Ταμείο Θήρας ιδρύθηκε το 1990 με το Νόμο 158/90, αντικαθιστώντας την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, έρευνα και ορ

2 datasets