Οργανισμοί

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Αποστολή των Υπηρεσιών είναι η παροχή ποιοτικής φροντίδας για τη ψυχική υγεία που να καλύπτει, πέραν από τη θεραπεία και την αποκατάσταση, τους τομ

0 datasets

Υπουργείο Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου.

0 datasets

Υπουργείο Εσωτερικών

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα τοπικής αυτοδιοιήκησης, μετανάστευσης, πολεοδομίας, κτηματολογίου και στεγαστικής πολιτικής.

28 datasets