Οργανισμοί

Κέντρο Παραγωγικότητας

Στόχος του Κέντρου είναι να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τ

1 datasets

Κρατικό Αρχείο

Το Κρατικό Αρχείο λειτουργεί από το 1978 με αποστολή τη διασφάλιση της διατήρησης των δημόσιων αρχείων.

2 datasets

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Αποστολή ο περιορισμός και η εξάλειψη των ζωικών ασθενειών και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του ελέγχου όλων των τροφίμων ζωικής προέλευσης

9 datasets

Νομική Υπηρεσία

Ανεξάρτητη υπηρεσία με προϊστάμενο τον Γενικό Εισαγγελέα, βοηθούμενο από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.

0 datasets

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Αποστολή τους η προαγωγή της στοματικής υγείας όλων των πολιτών και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

5 datasets

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Αποστολή του Ινστιτούτου είναι η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και η διευκόλυνσή της προσπάθειάς τους για επαγγελματική και πρ

0 datasets

Πολιτική Άμυνα

Αποστολή της Δύναμης είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών, για την ευημερία των πολιτών ή εκτεταμένες καταστροφ

3 datasets

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την πυρόσβεση στην Κύπρο και αποτελεί τμήμα της Αστυνομίας Κύπρου.

7 datasets

Στατιστική Υπηρεσία

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

208 datasets