Οργανισμοί

Τμήμα Εργασίας

Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και κατάρτισης του ανθρώπινου

1 datasets

Τμήμα Μετεωρολογίας

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηρ

22 datasets

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Αρμόδια υπηρεσία για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τις οδικές μεταφορές περιλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της εγγραφής, ε

0 datasets

Τμήμα Περιβάλλοντος

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλ

71 datasets

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Αποστολή του Τμήματος είναι η ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου, με βασικό άξονα την αειφορία και σημείο αναφοράς τον ά

4 datasets

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας

10 datasets