Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Στατιστικά Στοιχεία Δικαστικών Υποθέσεων ανά Νόμο/Κανονισμό

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Στατιστικά στοιχεία/πληροφορίες αναφορικά με τις υποθέσεις που εκδικάσθηκαν, τις ποινές που επιβλήθηκαν για παράβαση της εργατικής νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία ανά Νόμο/Κανονισμό

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR LAW - REGULATION No. of violations Total Fines Imposed Notes
2011 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011 45 62050 Σε μια από τις καταδίκες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 μηνών με τριετή αναστολή.
2011 Ο περί Εργοστασίων Νόμος, Κεφ. 134 0 0
2011 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007 4 1750
2011 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 και 2015 75 47250
2011 Οι περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 13 6800
2011 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 και 2004 13 10800
2011 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004 6 2600
2011 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 2000 1 200
2011 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 0 0
2011 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ( Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμοί του 2001 0 0
2011 Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος του 1989 έως 2011 1 0 Για την καταδίκη αυτή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών.
2011 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμοί του 2006 και 2015 2 1600
2011 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 0 0
2011 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 έως 2012 0 0
2011 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997 0 0
2011 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμοί του 2003 (Καταργήθηκαν 29/12/2009) 1 500
2011 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμοί του 2003 0 0
2012 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011 37 66500 Σε μια από τις καταδίκες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή.
2012 Ο περί Εργοστασίων Νόμος, Κεφ. 134 0 0
2012 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007 2 1000
2012 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 και 2015 71 75500
2012 Οι περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 16 9950
2012 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 και 2004 15 11600
2012 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004 1 400
2012 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 2000 1 200
2012 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 3 1000
2012 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ( Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμοί του 2001 0 0
2012 Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος του 1989 έως 2011 1 500
2012 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμοί του 2006 και 2015 0 0
2012 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 0 0
2012 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 έως 2012 2 350
2012 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997 0 0
2012 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμοί του 2003 0 0
2013 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011 16 19600
2013 Ο περί Εργοστασίων Νόμος, Κεφ. 134 1 700
2013 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007 2 1800
2013 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 και 2015 44 52350 Σε δύο περιπτώσεις επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 2 και 3 μηνών αντίστοιχα.
2013 Οι περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 9 5950
2013 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 και 2004 2 11000
2013 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004 2 1100
2013 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 2000 0 0
2013 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 0 0
2013 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ( Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμοί του 2001 0 0
2013 Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος του 1989 έως 2011 3 1300
2013 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμοί του 2006 και 2015 6 3550
2013 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 1 1000
2013 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 έως 2012 0 0
2013 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997 0 0
2013 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμοί του 2003 0 0
2014 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011 14 37200
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
100182f8-2fe4-4997-862e-178e081cf9ca
Spatial
POLYGON ((31.843872070313 34.348821855701, 31.843872070313 35.832009993904, 34.931030273438 35.832009993904, 34.931030273438 34.348821855701))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Έλενα Ναούμ
Contact email
eloizidou@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

266