Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί συνταγματικό, ανεξάρτητο, συλλογικό όργανο και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που κατ΄ αποκλειστικότητα ανατίθενται σ΄ αυτήν από το Σύνταγμα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κυριότερες αρμοδιότητές της: διορισμοί, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, αφυπηρετήσεις κ.ά.

3 datasets
Πολιτική Άμυνα

Αποστολή της Δύναμης είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών, για την ευημερία των πολιτών ή εκτεταμένες καταστροφές στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της Δημοκρατίας.

3 datasets
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών είναι η αρμόδια κυβερνητική Αρχή για τις Συνεργατικές Εταιρείες, τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

3 datasets
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα παιδείας, αθλητισμού και νεολαίας.

3 datasets
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Αποστολή της Διεύθυνσης είναι η προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής και τη διασφάλιση και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και άλλων πόρων.

2 datasets
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Η αποστολή του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Ρόλος του είναι να εκπροσωπεί τα παιδιά και το συμφέρον τους σε όλα τα επίπεδα.

2 datasets
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Αρμόδιο Γραφείο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα δημοσιότητας και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

2 datasets
Δικαστική Υπηρεσία

Η Δικαστική Υπηρεσία αποτελείται από το Ανώτατο Δικαστήριο, τα Επαρχιακά Δικαστήρια, τα Κακουργιοδικεία, καθώς και τα Δικαστήρια Εξειδικευμένης Δικαιοδοσίας.

2 datasets
Κρατικό Αρχείο

Το Κρατικό Αρχείο λειτουργεί από το 1978 με αποστολή τη διασφάλιση της διατήρησης των δημόσιων αρχείων.

2 datasets
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Αποστολή της ΚΑΔΔ είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής μάθησης για τη δημόσια διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.

2 datasets