Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας, όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό σε κλάδους και σε επίπεδα που είναι σύμφωνα με τα προγράμματά του.

1 datasets
Κέντρο Παραγωγικότητας

Στόχος του Κέντρου είναι να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας.

1 datasets
Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Αποστολή του Τυπογραφείου της Κ.Δ. είναι η εκτύπωση και διάθεση της Επίσημης Εφημερίδας και των υπόλοιπων κυβερνητικών εκδόσεων στο κοινό και η εξυπηρέτηση της Δημόσιας Υπηρεσίας όσον αφορά στις ανάγκες σε εκτυπωτικές εργασίες και στην προμήθεια χαρτιού και γραφικής ύλης.

1 datasets
Νομική Υπηρεσία

Ανεξάρτητη υπηρεσία με προϊστάμενο τον Γενικό Εισαγγελέα, βοηθούμενο από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ο νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και των Υπουργών.

1 datasets
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Αποστολή του Ινστιτούτου είναι η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και η διευκόλυνσή της προσπάθειάς τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

1 datasets
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, είναι ημικρατικός οργανισμός, με αποστολή την παροχή καλής ποιότητας νερού σε ικανοποιητικές ποσότητες και λογικές τιμές, με την κατασκευή, συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των απαραίτητων υδατικών έργων που σχετίζονται με την υδατοπρομήθεια, εντός των δημοτικών ορίων της Λάρνακας.

1 datasets
Τμήμα Γεωργίας

Αρμόδιο για θεματα εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής, της αναζωογόνησης της αγροτικής οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.

1 datasets
Τμήμα Εργασίας

Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και της γενικότερης μέριμνας για τα άτομα με αναπηρίες.

1 datasets
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα ασκεί το ρόλο του συμβούλου του κράτους για τα θέματα του ηλεκτρισμού και για όλα τα άλλα ηλεκτρομηχανολογικά θέματα. Εκτελεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

1 datasets
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προώθηση της κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες.

1 datasets