Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Αρμόδια υπηρεσία για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τις οδικές μεταφορές περιλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της εγγραφής, επιθεώρησης και αδειοδότησης μηχανοκίνητων οχημάτων.

1 datasets
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Αποστολή του Τμήματος είναι ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η διαχείριση και η συντήρηση εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας.

1 datasets
Υγειονομικές Υπηρεσίες

Αποστολή τους η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων υγιεινής σε ένα ευρύ φάσμα του τομέα της Δημόσιας Υγείας.

1 datasets
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικων Εταιρειών

Αρμόδια εποπτική αρχή του ασφαλιστικού τομέα στην Κυπριακή Δημοκρατία, για την άσκηση όλων των εξουσιών που της παρέχονται, με σκοπό την προστασία των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος.

1 datasets
Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων

Η Υπηρεσία ιδρύθηκε μετά την τουρκική εισβολή και έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος και την παροχή βοήθειας και στήριξης στους εκτοπισθέντες και παθόντες.

1 datasets
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Αποστολή των Υπηρεσιών είναι η παροχή ποιοτικής φροντίδας για τη ψυχική υγεία που να καλύπτει, πέραν από τη θεραπεία και την αποκατάσταση, τους τομείς της πρόληψης των ψυχικών διαταραχών και των τοξικοεξαρτήσεων, καθώς και τον τομέα της προαγωγής της ψυχικής υγείας και υγειών διαπροσωπικών σχέσεων.

1 datasets
Υπουργείο Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου.

1 datasets
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Αρμόδιο για την προστασία και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.

1 datasets
Υπουργείο Εξωτερικών

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Κράτους.

1 datasets
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αρμόδιο Υπουργείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων.

1 datasets