Εργατικά Ατυχήματα ανά Μέγεθος Υποστατικού

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 8617ffab-9c85-4875-b568-1048099692f6

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=8617ffab-9c85-4875-b568-1048099692f6&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API