Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Μετεωρολογίας

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 7824b55b-8a83-4032-a2a8-36692df96d65

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=7824b55b-8a83-4032-a2a8-36692df96d65&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API