Ετήσιες Εκθέσεις της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 4c3dac66-8723-4795-bc0e-1d9462033ffa

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=4c3dac66-8723-4795-bc0e-1d9462033ffa&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API