Διάθεση νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (CSV)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 6fe2e6b2-7710-4940-ba29-2a49c599cf00

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=6fe2e6b2-7710-4940-ba29-2a49c599cf00&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API