Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων

Primary tabs

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is e9de5080-b54d-4321-a1b0-2cc58dcfa1e9

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=e9de5080-b54d-4321-a1b0-2cc58dcfa1e9&limit=5&language=en

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API