Κατάλογος Δημόσιων Οδοντιατρικών Κλινικών

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 9b47bd9f-15f6-472a-8278-8bcb197d8dad

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=9b47bd9f-15f6-472a-8278-8bcb197d8dad&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API