Μουσεία υπό τη δικαιοδοσία του Τμήματος Αρχαιοτήτων

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is f64da519-6f3b-469c-bca0-46e0fcaf051d

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=f64da519-6f3b-469c-bca0-46e0fcaf051d&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API