Σύστημα Ταξινόμησης Δήμων, Κοινοτήτων και Ενοριών της Κύπρου (GEOCODES)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 242dc242-aec4-49f7-873f-3f5f1442c53c

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=242dc242-aec4-49f7-873f-3f5f1442c53c&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API