Μητρώο Διαμεσολαβητών για Αστικές Διαφορές άλλες από Εμπορικές (EL)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 532caaa3-e811-4ca9-828e-058e7d78ebc6

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=532caaa3-e811-4ca9-828e-058e7d78ebc6&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API