Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια Ανά Είδος (csv)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 3c1c0090-7c7c-461d-9270-aa2a034e7fe7

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=3c1c0090-7c7c-461d-9270-aa2a034e7fe7&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API