Μητρώο Εγκεκριμένων Κατ' οίκον Παιδοκόμων (csv)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is a35634f2-1c11-4fcc-a666-d30858c5239a

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=a35634f2-1c11-4fcc-a666-d30858c5239a&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API