ΑΔΑ Επεξεργασία - Μη επικίνδυνο Ξύλο - Ξύλινες Συσκευασίες

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 28743997-346a-41cf-9f19-37a2407a13cb

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=28743997-346a-41cf-9f19-37a2407a13cb&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API