ΑΔΑ Επεξεργασία - Γυαλί - Γυάλινες Συσκευασίες

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is c7462894-4fe3-43f3-807e-7eb8f9c01b6c

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=c7462894-4fe3-43f3-807e-7eb8f9c01b6c&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API