Ημερήσιες Τιμές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2015

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 6d6bc065-d5fe-495c-a74c-a63641d9cb5f

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=6d6bc065-d5fe-495c-a74c-a63641d9cb5f&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API