Ημερήσιες Τιμές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2014

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 36664479-ee16-4d6c-ad87-672d53819d46

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=36664479-ee16-4d6c-ad87-672d53819d46&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API