Ημερήσιες Τιμές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2013

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 073efc47-9979-44db-a1b8-fbdc9c1a0418

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=073efc47-9979-44db-a1b8-fbdc9c1a0418&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API