Ημερήσιες Τιμές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2012

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 19a41ea7-2642-41ee-8e53-b384cf77b69b

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=19a41ea7-2642-41ee-8e53-b384cf77b69b&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API