Ημερήσιες Τιμές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2010

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 7cf3f44f-f90f-408c-bc2c-7023d89777fd

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=7cf3f44f-f90f-408c-bc2c-7023d89777fd&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API