Συνολικά Αποτελέσματα (εντός και εκτός Νομοθετικών Ορίων) Μικροβιολογικού Ελέγχου (All Years)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 77862a06-1041-4664-994f-e1104c21292d

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=77862a06-1041-4664-994f-e1104c21292d&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API