Συνολικά Αποτελέσματα (εντός και εκτός Νομοθετικών Ορίων) Ελέγχου Οργανικών Ρύπων (All Years)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 965e42d1-7f5a-40b8-b9d5-62a2f59057d0

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=965e42d1-7f5a-40b8-b9d5-62a2f59057d0&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API