Κλίμακες Μισθοδοσία Μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων (01.01.2019)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 88c8a547-6a57-420b-9cbd-e8d7699f2888

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=88c8a547-6a57-420b-9cbd-e8d7699f2888&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API