Αδειες Παραμονής σε ισχύ κατά την 31 Δεκεμβρίου byRSAC

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is db1a9c80-4c62-4e4a-8732-17b86ce6be36

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=db1a9c80-4c62-4e4a-8732-17b86ce6be36&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API