Ημερήσιες Τιμές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2018

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is ca0cb24a-8c96-44fb-8e78-1154eb23670e

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=ca0cb24a-8c96-44fb-8e78-1154eb23670e&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API