ΕΜΚ2 - Κρούσματα και Ασυμπτωματικές Περιπτωσεις ανά Φύλο

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 41049dc6-0d77-453a-8100-cc628a9729ae

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=41049dc6-0d77-453a-8100-cc628a9729ae&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API