ΕΜΜ1 - Εισαγωγές-Εξιτήρια-Θάνατοι στις ΜΕΘ ανά Φύλο

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 348e2e0f-a416-469d-b361-52933a66c74a

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=348e2e0f-a416-469d-b361-52933a66c74a&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API