Αποτελέσματα Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (csv)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 33277bd2-db8c-449f-bd0d-244b39f24591

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=33277bd2-db8c-449f-bd0d-244b39f24591&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API