Ημερήσιες Τιμές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2020

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is e2c2abb3-b522-4120-83a0-d942b948014d

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=e2c2abb3-b522-4120-83a0-d942b948014d&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API