Ταχυδρομικοί Κώδικες ανά Δήμο, Κοινότητα και Επαρχία

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is e75f66d0-7b40-4741-97bb-12dbadc10d3f

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=e75f66d0-7b40-4741-97bb-12dbadc10d3f&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API