Ημερήσιες Τιμές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2021

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is c01f8d0b-f2d4-4243-83f8-0aa70f4e41f6

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=c01f8d0b-f2d4-4243-83f8-0aa70f4e41f6&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API