Σωματεία και ιδρύματα που έχουν διαγραφεί και βρίσκονται υπό εκκαθάριση

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 046f7869-77fc-45a8-9871-87e30005d517

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=046f7869-77fc-45a8-9871-87e30005d517&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API