Stories

33 Stories

Με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Πλάνου 2017-2022, η Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων του ΤΔΔΠ προχώρησε στον καταρτισμό προσχεδίου Στρατηγικού Πλάνου για την πενταετία 2023-2027, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 03.04.2023 μέχρι τις 24.04.2023. Για τον καταρτισμό του τελικού εγγράφου του Στρατηγικού Πλάνου 2023-2027 λήφθηκαν υπόψη τα μαθήματα/ εμπειρίες που αποκομίστηκαν από την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου 2017-2022, οι τελευταίες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, περιλαμβανομένων των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, καθώς και οι απόψεις...

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου στρατηγικής με τίτλο «Ανοικτά Δεδομένα – Στρατηγικό Πλάνο 2023-2027», το οποίο καταρτίστηκε από το ΤΔΔΠ με σκοπό την προώθηση της διάθεσης και της περαιτέρω χρήσης των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο. Το προσχέδιο στρατηγικής κτίζει πάνω στην επιτυχής υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου της πενταετίας 2017-2022, μέσω της οποίας αναβαθμίστηκαν οι υποδομές διάθεσης ανοικτών δεδομένων στη χώρα μας.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Open Data Maturity Report 2022” δημοσιεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2022 και παρουσιάζει την πρόοδο και το βαθμό ωριμότητας, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τα Ανοικτά Δεδομένα  για το έτος 2022. Η Κύπρος, διατηρώντας την εξαιρετικά καλή πορεία που σημειώνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό, κατάφερε να βρίσκεται στην τιμητική 5η θέση με συνολική βαθμολογία 94%, στην κατηγορία “Trend-setters”, μεταξύ των 35  χωρών που συμμετείχαν.

Το 7ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας και Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών διοργανώνεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και στόχο έχει να προβάλει τη στρατηγική κατεύθυνση της Κύπρου, εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας σε μείζονα θέματα που συνδέουν την κινητικότητα, την οικονομία και το περιβάλλον.
Σκοπό έχει να παρουσιάσει τις πρόσφατες προκλήσεις και εξελίξεις σχετικά με την προώθηση....

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022, υπογράφηκε η σύμβαση για τη «Φιλοξενία σε Υποδομή Cloud και Τηλεπικοινωνιακή Διασύνδεση της Εθνικής Πλατφόρμας Ανοικτών Συγκοινωνιακών Δεδομένων» για πλήρη κάλυψη και ψηφιοποίηση του κύριου αστικού και υπεραστικού οδικού δικτύου της Κύπρου. Το συμβόλαιο με αριθμό ΚΠΣ/16/2022, μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Κλάδος Βιώσιμης Κινητικότητας) και της εταιρείας…

Το ηλεκτρονικό νομοθετικό παρατηρητήριο Nomoplatform είναι μια πολιτικά ανεξάρτητη πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την αύξηση της διαφάνειας, προσφέροντας στους πολίτες την ευκαιρία να παρακολουθούν άμεσα και έγκυρα τις διεργασίες που επιτελούνται εντός της Βουλής. Στο Nomoplatform, ο κάθε πολίτης, εκτός από το να έχει πρόσβαση στις διαδικασίες κατάθεσης, εξέτασης και ψήφισης σχεδίων νόμου, μπορεί να λαμβάνει ειδησεογραφική ενημέρωση για τις διεργασίες που επιτελούνται εντός της Βουλής και να ανατρέχει στα βιογραφικά στοιχεία του κάθε Βουλευτή/Βουλεύτριας...

Το Digital Democracy Hackathon, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Democracy Forum (Φόρουμ για τη Δημοκρατία), έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα ενισχύσουν την ψηφιακή δημοκρατία στη χώρα μας. Το Hackathon ψάχνει για καινοτόμες και βιώσιμες ψηφιακές λύσεις που θα ενθαρρύνουν τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και φορέων χάραξης πολιτικής, όπως είναι η Κυβέρνηση, η Βουλή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οργανισμοί.Το Digital Democracy Hackathon καλεί δυνατούς λύτες προβλημάτων, δημιουργικά μυαλά, ειδικούς στη δημοκρατία, προγραμματιστές…

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Digital Europe Programme έχει δημοσιεύσει πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο ‘Public Sector Open Data for AI and Open Data Platform’ μέσω της οποίας φορείς του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργα τα οποία σχετίζονται με τα Ανοικτά Δεδομένα. Σκοπός της πρόσκλησης είναι η αύξηση της ποιότητας, της ευχρηστίας και της εύκολης διαθεσιμότητας των πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα. Αυτό θα ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση και τον συνδυασμό...

Η ολομέλια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη συνεδρία της στις 5.11.2021 ψήφισε μεταξύ άλλων τους Νόμους 143(Ι)/2021 και 142(Ι)/2021, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Με τον Νόμο Ν.143(Ι)/2021 εναρμονίζεται η κυπριακή νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1024/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Ο εν λόγω Νόμος αντικαθιστά τον περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2015 (Ν.205(Ι)/2015), ο οποίος καταργείται με τον Ν.142(Ι)/2021.

Tο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Deloitte Limited, διεξάγει έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση, αξιολόγηση και επιμέτρηση του αντικτύπου που έχουν επιφέρει τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κύπρο στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής και του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της σχετικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Tο ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο Έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων.