Στρατηγικό Πλάνο για τα Ανοικτά Δεδομένα 2017-2021

Η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας γύρω από την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τα ανοικτά δεδομένα αποτυπώνεται εκτενώς στο Στρατηγικό Πλάνο που καταρτίστηκε για να καλύψει την περίοδο 2017-2021. Η Κυβερνητική Πολιτική για τα Ανοικτά Δεδομένα αποτελεί μέρος τόσο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (Δράση 7.16), όσο και του Σχεδίου Δράσης για την Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση. Μέσω της υλοποίησης του εν λόγω Στρατηγικού Πλάνου καθώς και του αναλυτικού Σχεδίου Δράσης που περιλαμβάνεται σε αυτό, επιδιώκεται να καταστεί η Κύπρος πρωτοπόρος στον τομέα της διάθεσης των Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων.

Στο επικαιροποιημένο Στρατηγικό Πλάνο 2017-2021 καταγράφονται οι κύριες επιδιώξεις και το όραμα της Κύπρου για τα ανοικτά δεδομένα, καθώς και οι κύριοι άξονες δράσης. Στο αναλυτικό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση των επιδιώξεων του στρατηγικού πλάνου, περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή των στοχευμένων δράσεων, καθορισμός χρονοδιαγράμματος και φορέας αρμοδιότητας ανά δράση.

Εν συντομία, το στρατηγικό πλάνο για την προώθηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημοσίου εστιάζεται σε τέσσερις (4) κύριους άξονες δράσεις:

  1. Συνεχής βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
  2. Συνεχής βελτίωση των υποδομών (Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων)
  3. Παροχή στήριξης και εκπαίδευσης στους δημόσιους φορείς
  4. Προώθηση ανοικτών δεδομένων και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημοσίου (προς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα)

Το κείμενο της Στρατηγικής / Σχεδίου Δράσης αναθεωρήθηκε πρόσφατα, περί τις αρχές 2019, με τον εμπλουτισμό του με νέες δράσεις, καθώς και την αναδιατύπωση κάποιων υφιστάμενων δράσεων, προκειμένου η στρατηγική της Κύπρου να μπορεί να  προσαρμοστεί στις πρόσθετες επιδιώξεις και στοχεύσεις που περιλαμβάνονται στην προσφάτως αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Στο πλήρες έργραφο του Στρατηγικού Πλάνου 2017-2021 είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Vector Designed By cornecoba from https://pngtree.com/freepng/icon-business-analysis-in-vectors._3540005.html