Συμμετοχή στην Έρευνα Οικονομικού Αντικτύπου των Ανοικτών Δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων (EDP), η οποία δημιουργήθηκε το 2015 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει στην αύξηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων.

Ως γνωστό η περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων παρέχει ευκαιρίες για εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να στηρίξει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, έχοντας ως στόχο την καλύτερη κατανόηση της αξίας των ανοικτών δεδομένων, αναλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται με τη διερεύνηση του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών. Το 2015 δημοσιεύθηκε η πρώτη έκθεση με τίτλο: "Δημιουργία αξίας μέσω των ανοικτών δεδομένων" (Creating value through Open Data). Η έκθεση παρουσίασε τον αντίκτυπο στην ΕΕ και την αξία που παράγεται για επιλεγμένες εταιρείες που αξιοποιούν ήδη το δυναμικό των ανοικτών δεδομένων.

Στις αρχές του 2020, η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων (EDP) προγραμματίζει τη δημοσίευση της δεύτερής της έκθεσης για το ίδιο θέμα. Προς το σκοπό αυτό καλείστε όπως συμμετάσχετε στην έρευνα που πραγματοποιείται από το EDP με στόχο τη διερεύνηση του οικονομικού αντίκτυπου που έχουν τα ανοικτά δεδομένα. Η συμμετοχή σας μπορεί να γίνει ανώνυμα με τη συμπλήρωση του online ερωτηματολογίου, η οποία δεν απαιτεί πέραν των 5 λεπτών. Εναλλακτικά, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω συνέντευξης, οπότε και η εμπειρία σας θα αποτυπωθεί / τεκμηριωθεί απευθείας στην τελική έκθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων ή με την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων.