Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

To Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού διατηρεί την διαδικτυακή πύλη www.data.gov.cy για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και δεδομένα που παράγονται από του φορείς του δημοσίου κατά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Οι δημόσιοι φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναρτούνται στη διαδικτυακή πύλη να είναι ακριβή και χωρίς λάθη. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες και δεδομένα που αναρτούνται είναι ακριβή. Όταν εντοπίζονται σφάλματα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτά να διορθώνονται. 

Σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή σας σφάλματα, ενθαρρύνεστε όπως επικοινωνείτε με τον αντίστοιχο φορέα του δημοσίου μέσω του «Συνδέσμου Επικοινωνίας», τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στις πληροφορίες που συνοδεύουν κάθε σύνολο δεδομένων (dataset).

Ο διαχειριστής της διαδικτυακής πύλης καθώς και οι δημόσιοι φορείς, οι οποίοι αναρτούν τα διάφορα σύνολα δεδομένων σε αυτή, δεν αποδέχονται οποιανδήποτε ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών και δεδομένων που αναρτώνται σε αυτή. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου / συνόλου δεδομένων που βρίσκεται στη διαδικτυακή πύλη και καθορισμένων επισήμων εγγράφων / συνόλων δεδομένων, τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου / συνόλου δεδομένων.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.