Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πιο κάτω διατίθενται μια σειρά εύχρηστων Οδηγών, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες και καθοδήγηση προς τους δημόσιους φορείς, σχετικά με το πώς μπορούν να αξιολογήσουν/επιλέξουν, ετοιμάσουν και δημοσιεύσουν σύνολα δεδομένα, τα οποία κατέχουν στην Πύλη www.data.gov.cy.

Σύνοψη Εθνικής Στρατηγικής και Εξελίξεις
Σύνοψη Εθνικής Στρατηγικής και Εξελίξεις 

 

Επιλογή Δεδομένων για Δημοσίευση
Οδηγός επιλογής δεδομένων για δημοσίευση στο www.data.gov.cy 

 

Ετοιμασία και Μορφοποίηση Δεδομένων
Οδηγός ετοιμασίας και μορφοποίησης δεδομένων σε CSV για δημοσίευση στο www.data.gov.cy

 

Διαδικασίες Δημοσίευσης και Διαχείρισης Δεδομένων
Οδηγός διαδικασιών δημοσίευσης δεδομένων στο www.data.gov.cy

 

Διάθεση Δεδομένων μέσω του Datastore API
Τι είναι το Datastote API και πώς μπορείτε να διαθέσετε τα δεδομένα σας μέσω API

 

Κατευθυντήριες Γραμμές
Κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη δημοσίευση δεδομένων στο www.data.gov.cy

 

Ρόλοι και Επίπεδα Εξουσιοδοτημένων Χρηστών
Επεξήγηση των ρόλων και επιπέδων των εξουσιοδοτημένων χρηστών στο www.data.gov.cy

 

Ρυθμίσεις Η/Υ
Οδηγός καθορισμού ρυθμίσεων Η/Υ για παραγωγή αρχείων CSV

 

Γλωσσάριο
Επεξήγηση ακρωνύμιων και κύριων όρων που σχετίζονται με τα ανοικτά δεδομένα